ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych.

Prace prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Odpady z miejsca rozbiórki gromadzone są w sposób selektywny, odbierane i zagospodarowywane przez
EKO-ZEC w ramach kompleksowej obsługi Klientów.

Recykling gruzu

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną w Poznaniu prowadzi recykling odpadów budowlanych, odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych, jak: gruz, asfalt i beton. Wykorzystuje do tego celu mobilną kruszarkę szczękową z zespołem sit wibracyjnych (o wydajności 140 ton/godz.) oraz mobilnego przesiewacza. EKO-ZEC dokonuje także odzysku złomu (głównie z odpadów budowlanych) za pomocą szczęki kruszącej. Recykling rozpoczyna się od przesiania gruzu i odpadów w zespole sit wibracyjnych celem wydobycia kamieni, resztek fundamentów, zanieczyszczeń itp. Po wstępnym odsianiu podziarna materiał przechodzi do komory kruszarki, gdzie ulega skruszeniu przez szczęki kruszarki. Na urządzeniach przesiewających następuje rozdział podziarna na poszczególne frakcje zadane przez operatora, mające zastosowanie w budownictwie.

Wytworzone w ten sposób kruszywa wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni bitumicznych. Część podsitowa (frakcja poniżej 16,0 mm, tzw. odsiew i podziarno) wykorzystywana jest natomiast jako doziarnianie kruszywa recyklingowego, w celu poprawy jego właściwości mechanicznych. W celu zapobiegania zanieczyszczeniu produkowanego kruszywa odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, gruz dostarczany na plac kruszarni podlega kontroli przez upoważnionego pracownika EKO-ZEC.