ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Gips syntetyczny

REA-GIPS przeznaczony jest natomiast do:
a) wytwarzania klinkieru do produkcji cementu,
b) produkcji płyt kartonowo-gipsowych,
c) produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak:

  • zaprawy i tynki,
  • kleje, 
  • posadzki samopoziomujące, 
  • gipsy szpachlowe, 
  • hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące typu HSDS, 
  • bloczki gipsowe, 
  • gipsowe elementy wykończeniowe i galanteria ozdobna

Kryteria jakościowe dla gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin (zgodnie z wytycznymi EUROGYPSUM)

ParametrWyrarażony jakoWartość gwarantowanaJednostki
Zawartość wilgociH2O*<10% wagowy
Siarczan (IV) wapnia dihydratCaSO4*2H2O>95% wagowy
Sole magnezu (rozpuszczalne w wodzie)MgO<0,10% wagowy
Sole sodu (rozpuszczalne w wodzie)Na2O<0,06% wagowy
ChlorkiCl<0,01% wagowy
Siarczan (IV) wapnia hemihydratCaSO3*1/2H2O<0,50% wagowy
pH5-6
BarwaRy**>50%
Zapachneutralny
*zawartość wilgoci jest wyrażona jako procent wagowy surowego gipsu
Wszystkie inne parametry są wartościami wyrażonymi dla dihydratu siarczanu wapnia po wysuszeniu w temp. 45oC.
**Pomiar barwy za pomocą kolorymetru zróżnicowanego skalibrowanego względem wzorca białości BaSO4.

Baza techniczna

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę samochodową i sprzętową, które gwarantują Klientom sprawną i terminową obsługę. Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych, pozwalają Spółce EKO-ZEC na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i stabilnych parametrach zapewniają oraz na prowadzenie działalności zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska. Wykaz taboru samochodowego i sprzętowego:

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych.

Prace prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Odpady z miejsca rozbiórki gromadzone są w sposób selektywny, odbierane i zagospodarowywane przez
EKO-ZEC w ramach kompleksowej obsługi Klientów.

Recykling gruzu

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną w Poznaniu prowadzi recykling odpadów budowlanych, odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych, jak: gruz, asfalt i beton. Wykorzystuje do tego celu mobilną kruszarkę szczękową z zespołem sit wibracyjnych (o wydajności 140 ton/godz.) oraz mobilnego przesiewacza. EKO-ZEC dokonuje także odzysku złomu (głównie z odpadów budowlanych) za pomocą szczęki kruszącej. Recykling rozpoczyna się od przesiania gruzu i odpadów w zespole sit wibracyjnych celem wydobycia kamieni, resztek fundamentów, zanieczyszczeń itp. Po wstępnym odsianiu podziarna materiał przechodzi do komory kruszarki, gdzie ulega skruszeniu przez szczęki kruszarki. Na urządzeniach przesiewających następuje rozdział podziarna na poszczególne frakcje zadane przez operatora, mające zastosowanie w budownictwie.

Wytworzone w ten sposób kruszywa wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni bitumicznych. Część podsitowa (frakcja poniżej 16,0 mm, tzw. odsiew i podziarno) wykorzystywana jest natomiast jako doziarnianie kruszywa recyklingowego, w celu poprawy jego właściwości mechanicznych. W celu zapobiegania zanieczyszczeniu produkowanego kruszywa odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, gruz dostarczany na plac kruszarni podlega kontroli przez upoważnionego pracownika EKO-ZEC.