ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań
+48 61 8 211 301

Baza techniczna

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC posiada rozwinięte zaplecze transportowo-logistyczne i techniczne oraz nowoczesną bazę samochodową i sprzętową, które gwarantują Klientom sprawną i terminową obsługę. Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych, pozwalają Spółce EKO-ZEC na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości i stabilnych parametrach zapewniają oraz na prowadzenie działalności zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska. Wykaz taboru samochodowego i sprzętowego:

Prace wyburzeniowo-rozbiórkowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC prowadzi także usługi w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i dróg oraz prac wyburzeniowych.

Prace prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Odpady z miejsca rozbiórki gromadzone są w sposób selektywny, odbierane i zagospodarowywane przez
EKO-ZEC w ramach kompleksowej obsługi Klientów.

Recykling gruzu

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC z siedzibą główną w Poznaniu prowadzi recykling odpadów budowlanych, odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych, jak: gruz, asfalt i beton. Wykorzystuje do tego celu mobilną kruszarkę szczękową z zespołem sit wibracyjnych (o wydajności 140 ton/godz.) oraz mobilnego przesiewacza. EKO-ZEC dokonuje także odzysku złomu (głównie z odpadów budowlanych) za pomocą szczęki kruszącej. Recykling rozpoczyna się od przesiania gruzu i odpadów w zespole sit wibracyjnych celem wydobycia kamieni, resztek fundamentów, zanieczyszczeń itp. Po wstępnym odsianiu podziarna materiał przechodzi do komory kruszarki, gdzie ulega skruszeniu przez szczęki kruszarki. Na urządzeniach przesiewających następuje rozdział podziarna na poszczególne frakcje zadane przez operatora, mające zastosowanie w budownictwie.

Wytworzone w ten sposób kruszywa wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni bitumicznych. Część podsitowa (frakcja poniżej 16,0 mm, tzw. odsiew i podziarno) wykorzystywana jest natomiast jako doziarnianie kruszywa recyklingowego, w celu poprawy jego właściwości mechanicznych. W celu zapobiegania zanieczyszczeniu produkowanego kruszywa odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, gruz dostarczany na plac kruszarni podlega kontroli przez upoważnionego pracownika EKO-ZEC.

Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC”

Gips z Elektrowni Kozienice jest wysokiej klasy mineralnym nawozem siarkowo-wapniowym. Spółka EKO-ZEC wprowadza go na rynek pod nazwą handlową Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC” z europejskim znakiem „Nawóz WE”, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów oraz ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Jego wartość użytkowa potwierdzona jest wydanymi przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach Certyfikatami nr 10/19 oraz nr 9/19 potwierdzającymi zgodność wymagań jakościowych nawozu mineralnego. Agro-Wapń EKO-ZEC jest nawozem stałym, sypkim, miałkim o strukturze bezpostaciowej ale nie pylistym, dzięki odpowiedniej zawartości wilgoci. W związkach siarczanowych (SO4) zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie i min. 21,3% (Ca) wapnia. Szczególnie zalecany jest na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki lub pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę, ale odpowiedni jest także do nawożenia wszystkich uprawianych roślin, zarówno pod uprawy polowe, jak również użytki zielone, warzywa, sady itp.